Home
STONDINWYR – STALLS

http://www.alfiescoffeeco.co.uk
Byddwch wastad yn cofio coffi gwych – y blas a’r arogl blasus yna! Mae @Alfiescoffeeco yn defnyddio’r ffa mwyaf ffres sydd wedi’u rhostio yn berffaith i roi coffi pleserus a blasus i chi!

Dilynwch Alfie’s Coffee Company ar Twitter ac Instagram, ac ewch i https://alfiescoffeeco.co.uk i archebu eich coffi!
***
You will always remember a great coffee. That mouth watering and delicious aroma and taste!  Your selection from @Alfiescoffeeco use the freshest coffee beans, roasted to perfection to give you a coffee that is full of flavour, full of life and full of pleasure!

Facebook @llyfraurenfys

Siop lyfrau, a mwy! Gydag amrywiaeth eang o gynnyrch gan artistiaid a chrefftwyr o Gymru, byddwch yn siŵr o ddod o hyd i rywbeth ar gyfer unrhyw achlysur. Mae Llyfrau’r Enfys yn stocio cardiau Cymraeg, gemwaith, celf, canhwyllau, anrhegion bach unigryw, a llawer mwy. Mae hefyd ganddyn nhw gasgliad eang o lyfrau Cymraeg, hen a newydd. Mae e hefyd yn bosib archebu llyfrau os nad ydyn nhw mewn stoc pan ydych chi’n ymweld â’r siop. 
***
A book shop, and then some! Full of the delights of Welsh artists and crafters, you are guaranteed to find something to suit any occasion, or even just a treat for yourself. They have Welsh cards, jewellery, art, candles and more – plus lots of little gift ideas you won’t get anywhere else. They also have an extensive Welsh book collection, new and old, and if it’s not in stock it can easily be ordered. 

http://www.weirdtriangle.com
Mae’r cwmni WEIRD TRIANGLE yn creu darluniau sydd yn eich ysgogi chi i wenu, chwerthin, crio ac eich anog i fod yn chi eich hunain. Mae WEIRD TRIANGLE wedi’i sefydlu ar dair prifswm: cynnych arbennig, gwasanaeth cwser heb ei ail a staff hapus! Ewch i’r wefan i ddarganfod mwy.
***
WEIRD TRIANGLE is all about creating designs that may make you smile, laugh, think, cry, engage and hopefully encourage people to be themselves. WEIRD TRIANGLE is founded on 3 key principles: excellent products, outstanding customer service and happy staff! Go to our website to discover more.

Instagram- @el.di__  Facebook- el.di.blocs
Blociau chwarae pren unigryw wedi’u dylunio, paentio a’u selio gyda chwyr gwenyn gen i, Leah Dafydd, a’u henwi gan fy mab hynaf, Albi, sy’n dair.
Mae 24 darn ym mhob set, ac mae pob set yn dod mewn siapiau a phatrymau gwahanol. Bydd dim un set yr un peth! Mae’r set yn dod mewn bag linen wedi’i stampio â llaw er mwyn gallu eu storio’n hawdd ar ôl gorffen chwarae.
£24 am set (+£2 i gludo o fewn Caerdydd +£4 postio)
***
A unique set of wooden play blocks, designed, hand painted and sealed with beeswax by me, Leah Dafydd, and have all been named by Albi, my three year old son. A 24 piece set, all come in different shapes and designs which means that not one set will be the same! The blocks come in a linen storage bag hand stamped by myself to store easily after play.
£24 for a set (+£2 for Cardiff delivery +£4 postage)

http://www.afallonmon.com
Mae distyllfa Afallon Môn wedi’i lleoli ar Ynys Môn yng Ngogledd Cymru. Gyda thiroedd gwledig bendigedig o’i chwmpas, mae’r ddistyllfa wedi’i lleoli mewn ysgubor Gymreig 200 mlwydd oed wedi’i hadnewyddu ar Fferm Bedo. Dafliad carreg o bentref prydferth Llanfachraeth, bu’r fferm o dan ofal y teulu Owen ers cenedlaethau ac mae bellach yn gartref i fusnes blaengar. Mae Arwyn Owen, ei frawd Gethin a’u ffrind Emyr Gibson wedi bod yn cynllunio’r fenter hon dros y pum mlynedd ddiwethaf. Adlewyrchir eu brwdfrydedd a’u llygad am fanylder yn ansawdd eu cynnyrch.
***
Afallon Mon distillery is based on the Isle of Anglesey, North Wales. Situated in beautiful rural surroundings it is housed in a refurbished 200-year-old Welsh barn on Bedo Farm. Lying near the pretty village of Llanfachraeth, the farm has been worked by the Owen family for generations and is now home to a forward-thinking business. Arwyn Owen, his brother Gethin together with their friend Emyr Gibson have been planning such an enterprise for the last five years. Their enthusiasm and attention to detail are reflected in the quality of their products.

https://madebycraig.shop

Y lleoliad am bethau wedi’i gwneud a llaw, masnach deg, posteri celfydd, prints unigryw, nwyddau wedi eu personoli, llyfrau atgofion, ac gyfer bob achlysur a mwy!
***
The place for handmade, homemade, fair trade, heartfelt keepsakes, art posters, unique prints, personalised gifts, scrapbooks, for every occasion & more!


http://www.dangerdoodles.com

Beth am roi print, mat diod neu gwpan o Danger Doodles i rywun y Nadolig yma? Mae perchennog y busnes lleol, Jen Danger, yn canolbwyntio ar iechyd meddwl a lles wrth ddylunio ei gwaith. Ewch i www.dangerdoodles.com er mwyn pori trwy ei chynnyrch, neu gofynnwch iddi am ddŵdl personol. Cysylltwch â Jen yn uniongyrchol os hoffech chi archebu unrhyw beth (mae ei manylion cyswllt ar ei gwefan).
***
How about giving someone a print, coaster or mug from Danger Doodles as a gift this Christmas? The owner of the local business, Jen Danger, focusses on positive mental health and wellbeing in her work. Go to www.dangerdoodles.com to browse through a great variety of designs or to request a personalised doodle. Please contact Danger Doodles directly if you would like to place an order.

https://www.stwff.cymru

Ydych chi’n chwilio am anrheg arbennig i rywun arbennig? Ewch i’n gwefan i bori trwy holl stoc @STWFF. Ebostiwch stwffcymru@gmail.com os oes gennych chi unrhyw gwestiynau.  
***
Are you looking for a special gift for someone special? Head to our website to have a browse. Email stwffcymru@gmail.com if you have any questions.

https://ffansi.co.uk

Te? Coffi? Siocled poeth? Beth bynnag yw eich hoff ddiod boeth chi y Gaeaf hwn, mae @FfansiCoffi yn gallu eich helpu! Ewch i’n gwefan i weld yr holl gynnyrch sydd ar gael i’w archebu yn syth i’ch drws chi. Neu beth am anfon bag o ffa coffi gyda chwpan a soser i rywun fel anrheg Nadolig? Ffansi coffi?
***
Tea? Coffee? Hot chocolate? Whatever you decide is your favourite hot drink this winter, Ffansi Coffi have got you covered. Go to our website to see the produce that is available for you to order straight to your door. Or how about sending a bag of coffee with a cup and saucer set as a Christmas gift? Ffansi coffi?


Facebook @castlecourt
Cefnogwch eich busnesau lleol y Nadolig yma. Mae llwyth o ddewis ar gael yn @CastleCourtShoppingCentre, Caerffili. Ewch i dudalen Facebook Castle Court am fwy o wybodaeth am y siopau sydd ar agor a’r cynigion arbennig sydd ar gael!
***
Remember to support local businesses this Christmas. There is plenty of choice at Castle Court Shopping Centre, Caerphilly. Head to their Facebook page for more information about the shops which are open and the bargains they have to offer.

CWCICYMRU

Facebook -@cwcicymru
Etsy – https://www.etsy.com/uk/shop/CwciCymru

Dwi yn gyn athrawes celf sydd rwan gyda’r amser i ddilyn fy angerdd, sef creu darluniau brodwaith. Dwi wedi cwblhau commisynau i Gyngor Llyfrau Cymru, yn darlunio i lyfrau blant ac blaen nofelau yn ogystal a darlunio cerdiau Nadolig, ac yn gwneud gwaith comisiwn preifat yn ogystal (portreadau mewn pensil) . Dwi wedi’n ysbrydoli gan capeli prydferth Cymru, ein bythynod yn ogystal a thirnodau leol.
***
I am a retired art teacher, now with time to follow my passion, which is embroidery within my art. I have done some commissions for the Welsh Books Council, illustrating children’s books and novel covers as well as designing Christmas cards, I also do private commissions (portraits in pencil). I am inspired by the beautiful Welsh churches, cottages as well as local landmarks.

SESIWN GEMAU FIDEO – VIDEO GAMING SESSION

I weld y sesiwn gemau fideo Dwnsiwn y Dis rhwng 3:00-4:00yp cliciwch y logo isod
To see the Dwnsiwn y Dis session on between 3:00-4:00pm click the logo below

PERFFORMIADAU – PERFORMANCES

Dyma fideo’s o rhai o berfformiadau a fydde wedi bod yn ein Ffair yn Llancaiach Fawr i rhoi blas o’r naws Nadoligaidd i chi.

To give you a bit of the Christmassy feel here are some video’s of the perfformances that would have been at our fair in Llancaiach Fawr.

CREU CREFFTUS – LET’S GET CRAFFTY

Menter Iaith Sir Caerffili. Elusen Gofrestredig rhif: 1105172. Cwmni Cyfyngedig Drwy Warant rhif: 5096968

Create your website at WordPress.com
Get started